Sarana Prasarana

Beberapa sarana prasarana yang dimiliki Yayasan Perguruan SUTOMO 2 antara lain :

 • Futsal
 • Bola Basket
 • Tenis Meja
 • Badminton
 • Seni Musik
 • Seni Lukis
 • Komputer
 • Mading
 • Mathematic Club Centre
 • Sains Club Centre
 • Lab Komputer
 • Lab IPA
 • Lab Fisika
 • Lab Kimia
 • Lab Biologi
 • Lab Sains